VOT PARTICULAR DE XAVIER CASP I LLEOPOLT PEÑAROJA


      Els consellers mes avall firmants manifesten davant del Ple del Consell Valencià de Cultura la següent posicio:

      1. Considerem que el text propost per la Ponencia al Ple del Consell Valencià de Cultura no constituix un dictamen sino la redaccio d'una negociacio politica. Tampoc representa, per tant, un consens ni un pacte llingüistic, ya que les institucions implicitament representatives de les dos posicions llingüistiques en joc no han aplegat, dins o fora d'este Consell, a una situacio de pacte o una aproximacio minima de criteris.

      2. Tenint en conte que l'encarrec de les Corts Valencianes s'orientava indiscutiblement a obrir vies de solucio al conflicte llingüistic valencià donavem per supost (i est era un sentir general) que el Consell Valencià de Cultura realisaria un analisis i diagnostic efectiu d'eixe conflicte. Ara be, paradoxalment, eixe analisis, que es condicio indispensable per a la credibilitat d'un dictamen, ha segut sistematicament boicotejat, i seguix a hores d'ara sense realisar. Es més, baix pretext de no especialisacio d'este Consell en elements d'Historia, de Filologia, de Gramatica o de Llingüistica, aquells fonaments "historics i cientifics" en, que la demanda de les Corts Valencianes posava la base del dictamen, han anat diluint-se per complet fins al punt de no haver-se produit ni tan sols el debat d'acceptacio d'una qüestio cardinal: l'existencia efectiva d'una estructura diferencial de la nostra llengua, que, es de supondre, dona sentit a les conclusions d'un dictamen posterior.

      Quede clar, no obstant, en ares de la veritat, que des del començ d'este proces, hem vingut proponent elements de necessaria reflexio cientifica (llingüistica o historica) i la corresponent documentacio, sense conseguir mai l'acceptacio d'un debat aclaridor.

      3. Sobre estes premises, el text que se presenta no dona resposta a la demanda formulada per les Corts Valencianes el 17 de setembre de 1997, sino que ve a ser un compromis sense contingut, i orientat a satisfer l'interes politic conjuntural de creacio, ya al pareixer previament decidida, d'una nova entitat normativa.

      4. Entenem, en tot cas, que la validea d'un autentic dictamen s'assenta en estes condicions:

  1. Que, cientificament es referixca al sistema llingüistic especific conegut historicament com a llengua valenciana; es dir, que reconega fonamentar-se en el codic llingüistic natiu del poble valencià actual; no, per supost, en un codic estrany a l'evolucio particular de la nostra llengua.

  2. Que, socialment, atenga a la consciencia llingüistica general dels parlants valencians, manifestada si es el cas, per mig de mecanismes fiables de diagnostic; no de confuses pressions exteriors, parcials i manipulades.

  3. Que se fonamente en el debat de totes aquelles qüestions nuclears (norma, llengua, registre idiomatic, consciencia llingüistica, gramatica sincronica, codic natiu, codic substitut, etc.) que, se vullga o no, son ineludibles si realment se busca la clarificacio definitiva del problema. Ara be, estimem que sobre la base d'una confusa definicio, de. la nula referencia a un sistema diferencial i de la proposta forçada d'un organisme regulador sense condicions conceptuals, el poble valencià pert tota garantia futura de respecte i preservacio de l'autentica llengua valenciana, de la que en definitiva es ell l'unic hereu i propietari.

      5. Considerem, en fi, que la creacio d'una nova entitat llingüistica normativa no resol en absolut el problema que ad este Consell Valencià de Cultura se li ha encomanat estudiar, i la rebugem, per tant, per estos motius:

  1. Per l'illogica suplantacio de la que creem unica institucio llegitimada per a codificar el valencià, la Real Academia de Cultura Valenciana, institucio casi centenaria, i paralela ad atres tantes Academies normatives en sos territoris competencials;

  2. Perque, proponent la seua creacio, este Consell se llimita a transferir el debat i la solucio d'un problema que en el fondo ha quedat sense tractar i resoldre; i

  3. Perque, a partir d'este buit conceptual, es incomprensible que aquelles persones o colectius que, explicitament neguen o descategorisen l'existencia especifica de la llengua valenciana, puguen integrar-se en una institucio codificadora d'una llengua en la que evidentment no creuen.

      Per estes raons, havent posat tots el esforços per reconduir este proces en l'unica via que estimavem valida, i tenint coneiximent de la proposta de dictamen definitiu, expressem el nostre vot negatiu, solicitant que esta explicacio raonada de vot s'adjunte al referit "dictamen".
CONTE BANCARI EN "BANCAIXA"
ENTITAT OFICINA D.C. CONTE
2077 0828 88 3100556887portada