MANIFEST EN DEFENSA DE L'IDENTITAT I L'IDIOMA VALENCIANS
Explicacio i estructura del manifest

      Es tracta d'un text dividit en 4 parts ben diferenciades:

      La primera part es l'introduccio, dos paragrafs d'afirmacio de l'identitat valenciana a travÚs de la defensa de la llengua valenciana. Estos dos primers paragrafs reflexen l'orgull de llanšar un clam en el que s'explica quin es el paper de tot valenciÓ, que no es atre que el de fer de transmissors (replegar el testic de la genu´na llengua dels nostres pares i passar-lo als nostres fills lo mes fidelment possible), quin es el paper dels politics (deuen, mes encara, tenen l'obligacio etica i moral de fer-ho possible); i quin es el paper de les entitats culturals (els toca fer un s eguiment lo mes fidelment possible d'este traspas generacional i velar per la preservacio de la mateixa).

      La segona part ( CONSTATEM QUE: ) te una intencionalitat didactica. Constata totes les trampes i enganys de la llei de creacio de la AVL i del dictamen del CVC. Esta segona part te un caracter informatiu i de divulgacio, puix la majoria de la gent encara no s'ha enterat del contengut real.

      La tercera part ( MANIFESTEM: ), com a conseqŘencia de la segon part, es el manifest de repulsa de la llei de creacio de la AVL per la seua ambigŘetat i confusio. Esta part es tambe una reafirmacio de l'esperit de la manifestacio del 13 de juny.

      Per ultim, la quarta i ultima part ( DEMANEM: ), replega, en cinc punts, la demanda, que no es atra que a) la derogacio de la llei de la AVL, b) la no discrimacio de les normes d'El Puig en qualsevol ambit social i oficial c) obtencio d'un ISBN propi per a l'idioma valenciÓ, d) inclusio de la llengua valenciana en la Carta Europea de LlengŘes minoritaries i e) que per a solventar el conflicte llingŘistic al voltant de l'idioma valenciÓ, es considere tambe el punt de vista valencianiste i no unicament el punt de vista catalaniste.


      Creguem que es un text complet, ben argumentat i complix tots els objectius que nos hem fixat.

      De l'exit en les adhesions i de la campanya de firmes depen el que fem vore a la societat valenciana en general, i a Eduardo Zaplana i al PP en particular, que el conflicte llingŘistic no estÓ resolt i que una Academia Valenciana de la Llengua catalanisada no es la solucio.

      A partir de 100.000 adhesions pot interpondre's una interpelacio parlamentaria per a "derogar la llei de creacio de la AVL" i "no discriminar els tituls de Lo Rat, ni les normes d'El Puig".

      A partir de 500.000 firmes, pot interpondre's en Madrit una interpelacio parlamentaria per a l'inclusio del valenciÓ dins de la Carta de llengŘes Minoritaries, ans de que el govern espanyol la ratifique l'actual (que no reconeix l'idioma valenciÓ) i demanar un ISBN propi per a l'idioma valenciÓ.
CONTE BANCARI EN "BANCAIXA"
ENTITAT OFICINA D.C. CONTE
2077 0828 88 3100556887portada