FINAL


        Si en les competencies d'Educacio en mans de l'Estat s'han comes, a lo llarc de molts anys, els abusos i atentats a la llibertat per mig d'actituts que promouen sistematicament l'odi i el despreci a tot lo que suponguera peculiaritat idiomatica distinta a la castellana, asusta admetre lo que desgraciadament ya estem patint en una Educacio en mans d'uns poders autonomics sense idees clares en la materia, absolutament entregats a una minoria catalanista de fundamentalisme mes que provat, insensibles a lo que representa la cultura i lo educatiu, i lo que es mes greu, dedicats a finanšar generosament qualsevol institucio, activitat o programa que suponga la coercio llingŘistica, la supressio de qualsevol traša de personalitat idiomatica o l'eixercici de la llibertat d'optar llingŘisticament per l'opcio que es considere mes adequada.

        No estem en contra de la creacio i reconeiximent oficial d'un organisme normatiu de la llengua valenciana, en personalitat juridica, autonomia, funcions normatives i decisions vinculants, pero si que estem en contra de les coses mal fetes com les que fins ara s'han fet i que atenten al fet diferencial valenciÓ, a la tradicio i a la veritat.

        Es perentori i necessari que es mamprenguen accions encaminades a movilisar l'opinio publica a favor de la llengua valenciana i en contra d'una llei de creacio de la AVL tendenciosa i que posa en perill la llengua valenciana genu´na. Al mateix temps que mantÚ viu l'esperit de la manifestacio del passat 13 de juny.

1. El mon valencianiste estÓ expectant.

2. Convocar una manifestacio en estos moments no es aconsellable donat l'estat de desilusio en que estÓ el mon valencianiste; per este motiu, es mes aconsellable mamprendre una replega de firmes i una entrega publica per mig de notari que sempre contarÓ en un major recolzament social i associatiu.

3. L'aplašament de l'eleccio dels academics, incumplint el determini que marca la Llei de creacio de la AVL es torna en contra. Cada dia que passa, el valencianiste d'a peu mes desconfia.

4. La proposta de replega de firmes, s'ha de comunicar, a les entitats valencianistes, solicitant una ronda de conversacions en un talant de servici als interessos i reivindicacions de cada entitat, que estem disposts a dur avant.
Es important no fer la lluita per lliure, sino que s'ha de fer comprendre a totes les entitats, que encara que des de diferents perspectives tenim els mateixos objectius i compromisos.

5. El valencianisme tornarÓ a conseguir el respecte quan expresse clarament la seua ideologia, reivindicacions i posicionaments en cada moment, evitant eufemismes i indefinicions per a quedar be en tots. Els complexes no conduixen a res bo, i manco quan reivindiquem lo que es just i llegitim sense fer cap mal a ningu. Per tant, les critiques que es puguen rebre no han de minvar lo mes minim la fermea en les reivindicacions.
CONTE BANCARI EN "BANCAIXA"
ENTITAT OFICINA D.C. CONTE
2077 0828 88 3100556887portada